790-398-298

POLITYKA INFORMACYJNA:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Pani Ewa Świderska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „4DLight” EWA ŚWIDERSKA, NIP: 7271444913. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. ul. Obywatelska, nr 128/152, lok. 7, 94-104, poczta Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: e.swiderska@4dl.pl.

2.Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub w kontakcie bezpośrednim, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

3.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO”), który stanowi, iż przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest jednocześnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.Powyższe nie wyklucza przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie przekraczającym powyżej wskazany, po udzieleniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rzeczonego Rozporządzenia.

5.Dane Osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas trwania umowy oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartych umów, do momentu ich przedawnienia lub przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych osobowych. W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6.Informujemy, że przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.

8.Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów określonych przy formularzu kontaktowym. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych. Ich brak może skutkować niemożliwością podjęcia działań związanych z obsługą formularza.