790-398-298

Usługodawca kieruje swoje usługi wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w związku z czym nie podlega on Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.287).

§1 USŁUGI

1. Usługodawca na zlecenie Usługobiorcy może świadczyć osobiście lub za pośrednictwem podwykonawców następujące usługi:

wykonanie prezentacji foto,
wykonanie filmu video,
wykonanie wizualizacji 360,
wykonanie panosfery, wirtualnego spaceru/animacji,
wykonie wirtualnego albumu lub katalogu,
wykonanie strony www, aplikacji, CRMa
wykonanie animacji/wizualizacji 3D inwestycji z przykładowymi propozycjami aranżacji wnętrz,
outsourcing marketingu
social Media Marketing
outsourcing IT
szkolenia Marketingowe
prowadzenie kampanii Google ADS
prowadzenie kampanii social media
marketing internetowy
content marketing
hosting.

2. Specyfikacja, cena, termin wykonania i płatności każdego z powyższych elementów zależą od indywidualnych ustaleń między Usługodawcą a Usługobiorcą.
3. Usługobiorca zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą, m.in. poprzez dostarczanie i udostępnianie wszelkich materiałów i pomieszczeń, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usług. Jak również odpowiadać na korespondencję w najszybszym możliwym czasie.
4. Po zakończeniu realizacji Usługi lub danego etapu, Usługodawca zobowiązany jest przedstawić ją Usługobiorcy do akceptacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uznania wykonanej usługi za zaakceptowaną w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania materiałów do zaakceptowania przez Usługobiorcę. Sprzeciw taki powinien być dokonany w sposób wyraźny drogą poczty elektronicznej. Po dokonaniu akceptacji lub po upływie 5 dni roboczych Usługobiorca traci prawo do powoływania się w przyszłości na wady usługi, jeżeli istniały one w chwili dokonywania akceptacji, a Usługobiorca je zauważył lub z łatwością mógł je zauważyć. Po upływie 5 dni roboczych uznaje się usługę za odebraną przez Usługobiorcę.
a) Przeniesienie strony www na wskazany serwer dokonywane jest po pełnym rozliczeniu i jest równoznaczne z pełną akceptacją usługi zbudowania strony www,serwisu, aplikacji, animacji. Wszelkie zmiany po przeniesieniu strony będą wyceniane indywidualnie.
5. Z dniem zapłaty całości wynagrodzenia, określonego w zamówieniu Usługodawca przekaże Usługobiorcy bez dodatkowych kosztów pliki lub linki z przygotowanej Usługi z możliwością wykorzystania ich przez Usługobiorcę w dowolnej formie poza emisją w telewizji. Z chwilą przekazania plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 Usługobiorcy przysługuje prawo do jego  wprowadzania do obrotu, użyczania, publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania, reemitowania oraz udostępniania elementów Usługi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poza emisją w telewizji. Wskazane uprawnienia dotyczą zarówno oryginału elementów Usługi jak i jego dalszych egzemplarzy. Usługobiorcy prawo do wykorzystywania dzieła na warunkach, o którym mowa powyżej przysługuje tylko i wyłącznie w momencie pełnego rozliczenia finansowego z Usługodawcą. Odstępstwa od powyższych ustaleń mogą nastąpić w przypadku indywidualnych ustaleń stron.
a) Z dniem zapłaty całości wynagrodzenia, określonego w zamówieniu, Usługobiorcy przysługiwać będą nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych, struktury serwisu internetowego/aplikacji/animacji, stron www (wykonanych w HTML) oraz kodu XHTML , którymi to prawami będzie mógł swobodnie rozporządzać i z nich korzystać. W ramach zapłaty całości wynagrodzenia określonego w zamówieniu, Dostawca udziela także Odbiorcy licencji nie wyłącznej na skrypty internetowe, tj. oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania serwisu www/aplikacji/animacji, które zostanie przekazane Odbiorcy w postaci kodu źródłowego lub kodu skompilowanego. Licencja dotyczy instalacji na jednym serwerze w ramach jednej domeny.
b) W przypadku grafik/zdjęć lub innych elementów zakupionych z portali internetowych lub innych źródeł, licencja na ich wykorzystywanie określona jest w regulaminach portali, z których grafiki/zdjęcia lub elementy zostały zakupione.
6. Usługodawca zachowuje uprawnienie do wykorzystywania wszystkich elementów zrealizowanej Usługi w celach promocji lub reklamy Firmy lub usług Firmy na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z umieszczaniem ich na portalach internetowych i społecznościowych. Usługobiorca, zlecając wykonanie Usługi, może na piśmie ( w tym drogą poczty elektronicznej ) wyłączyć lub ograniczyć uprawnienie Usługodawcy przewidziane w zdaniu poprzedzającym.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia własnego logo na wszystkich elementach Usługi.
8. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi okaże się, że wykonanie usługi ma dotyczyć elementów sprzecznych z prawem, naruszających obyczaje, dobra osobiste osób trzecich, uzasadnione interesy Usługodawcy lub zawierających treści wulgarne, erotyczne, pornograficzne, promującej przemoc lub narkotyki, Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji Usługodawca może żądać od Usługobiorcy zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z dotychczasową realizacją usługi. Usługodawca traci uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli w chwili zawierania umowy wiedział o okolicznościach wskazanych w zdaniu pierwszym.
9. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy wykonania usługi, jeżeli jej wykonanie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, sił wyższych lub złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usługi.
10. Jeśli produkt wymaga dodatkowego oporządzenia niezbędnego do prawidłowego zaprezentowania przedmiotu to powinno być one zawsze załączone wraz z produktem.
11. Jeśli produkty, których ma dotyczyć animacja 360° wymagają:
montażu, specjalistycznych podpórek,
to wraz z produktem powinna być dołączona instrukcja montażu oraz „podpórki” aby przedmiot zaprezentować w pionie. W obu przypadkach dodatkowa opłata będzie ustalana indywidualnie.
12. W braku odmiennych ustaleń między stronami, w wypadku, gdy produkt znajduje się w opakowaniu ( np. folii ), które w znaczący sposób uniemożliwia wykonanie usługi i prawidłowe zaprezentowanie produktu, Usługodawcy przysługuje prawo do jego usunięcia. Usługobiorcy nie przysługuje w związku z tym prawo do reklamacji ani do żądania obniżenia ceny za usługę.
13. Usługobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia do dysponowania przedmiotem lub jego elementem, jaki ma być utrwalony lub wykorzystany przy realizacji Usługi, w zakresie umożliwiającym zlecenie wykonania Usługi.

§2 ROZLICZENIA

1. Jeżeli po ustaleniu między Stronami szczegółów i warunków zlecenia, Usługobiorca wprowadzi do zlecenia zmiany powodujące wydłużenie terminu wykonania Usługi, Usługodawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia Strony ustalają indywidualnie. W braku porozumienia co do wysokości dodatkowego wynagrodzenia, Usługodawcy przysługuje prawo wykonania zlecenia na pierwotnie ustalonych warunkach lub odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.
2. Terminy płatności zależą od rodzaju usługi i sposobu dokonania zamówienia. Płatność powinna nastąpić zgodnie z terminem wskazanym na zamówieniu lub fakturze VAT. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Faktura VAT będzie wystawiana w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej i przesyłania ich na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę ze skutkiem doręczenia. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy wyrażone drogą poczty elektronicznej, Usługodawca przesyła fakturę VAT na wskazany przez Usługobiorcę adres pocztowy.
5. Wszystkie ceny stanowiące wynagrodzenie dla Usługodawcy są cenami netto, kwoty netto będą powiększone o podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. W razie rezygnacji/wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w czasie realizacji odpłatnej usługi, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.
8.W razie odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Usługobiorcę z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawcy przysługuje pełne wynagrodzenie określone w zamówieniu lub fakturze.
10 .W czasie trwania projektu/usługi Usługobiorca nie może wstrzymać realizacji usługi więcej niż jeden raz i okres wstrzymania nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku wstrzymania projektu/usługi więcej niż jeden raz lub na okres dłuższy niż 7 dni roboczych Usługodawcy przysługuje prawo wykonania zlecenia na pierwotnie ustalonych warunkach.
9. Pliki lub linki z wykonanej usługi zostaną przekazane w momencie rozliczenia finansowego całości zlecenia, chyba, że strony ustalą inaczej.

§3 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu, jakości oraz realizacji Usług rozpatruje Usługodawca.
2. Reklamacje, niezawierające poniższych danych nie będą rozpatrywane:

przedmiot reklamacji,
wskazanie terminu dotyczącego przedmiotu reklamacji,
dokładny opis okoliczności uzasadniający reklamację.
oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, a w przypadku podmiotów gospodarczych również pełną nazwę i NIP).

3. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@4DL.pl Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania. Stanowisko Usługodawcy w przedmiocie reklamacji przesyłane jest Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym ze skutkiem doręczenia.
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku opłacenia kwoty wskazanej w fakturze lub w zamówieniu.
5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, Usługobiorca może zgłaszać reklamacje w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia umowy. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, a samą umowę uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo.
6. Termin realizacji Usługi nie podlega reklamacji, jeżeli jego wydłużenie spowodowane jest przez Usługobiorcę lub z innej przyczyny niezależne od Usługodawcy, w szczególności związane z działaniem siły wyższej lub złych warunków atmosferycznych. Przedłużenie terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Usługobiorcy z dokonania pełnej płatności po wykonaniu Usługi.
7. Czas oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź Usługobiorcy wydłuża czas realizacji projektu i nie podlega reklamacji.
8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainstalowanych odpowiednich programów u Usługobiorcy i jego odbiorców, niezbędnych do obsługi poszczególnych elementów usługi. Jednym z podstawowych programów jest Adobe Flash Player w wersji minimum 11, przeglądarki internetowe z najnowszymi aktualizacjami oraz nie zwalnia to Usługobiorcy z obowiązku opłacenia kwoty wskazanej w fakturze lub w zamówieniu.
a) Wirtualne Spacery i inne usługi mogą mieć ograniczone funkcjonalności na urządzeniach mobilnych za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
9. Gwarancje dotyczące usługi – strony www, aplikacje, animacje:
a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za błędy w prawidłowym funkcjonowaniu strony www, aplikacje, animacje.
b) W ramach tej odpowiedzialności Usługodawca gwarantuje istnienie w serwisie www, aplikacji, animacji uzgodnionych z Usługobiorcą wszystkich funkcjonalności programu.
c) Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy liczonych od uruchomienia na wskazanym serwerze. Gwarancja wygasa w przypadku jakiejkolwiek ingerencji osób niebędących pracownikami lub współpracownikami Usługodawcy w strukturę strony www, aplikacji, animacji.
d) Ewentualne usterki strony www, aplikacji, animacji powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Usługobiorcę na adres: k.krawczuk@4dl.pl i usuwane przez Usługodawcę w terminie 48 godzin roboczych od chwili otrzymania, chyba, że usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 48 godziny.
10. Sesja prezentacyjna, film reklamowy oraz Wirtualny Spacer odzwierciedla stan rzeczywisty i nie podlega to reklamacji. Na życzenie klienta można dokonać odpłatnych „korekt/retuszu”.
11. Dobór materiałów, scen, aktorów/statystów i innych elementów niezbędnych do wykonania Filmu/Zdjęcia z zachowaniem profesjonalnego charakteru nie podlega reklamacji ani określeniem ich jako wady przez Usługobiorcę.
12. W związku z udzieleniem przez Usługodawcę gwarancji, Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności twórcy za utwór w myśl art. 55 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu lucrum cessans w całości i ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012r.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia w Portalu/stronie www Usługodawcy zmienionego Regulaminu.
3. W przypadku zmian w Regulaminie w trakcie trwania umów/zleceń zawartych między Usługodawcą a Usługobiorcą przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmiany, o ile w terminie do 7 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie zgłosił sprzeciwu poprzez wysłanie na adres biuro@4DL.pl maila o treści tematu „brak akceptacji nowych postanowień regulaminu”.
4. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Usługobiorcę umowy.
5. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, zamieszczając odpowiednią informację na stronach Portalu lub wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na adres podany przez Usługobiorcę
6. Zmiana formy organizacyjnej, w jakiej Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą pozostaje bez wpływu na treść postanowień Regulaminu oraz stosunków prawnych z Usługobiorcami.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tworzenia regulaminów szczegółowych.
8. Akceptując powyższy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin szczegółowy dotyczący stron WWW, Aplikacji, Serwera i CRMa

§1 Uzupełnianie strony WWW

1. W przypadku wykonywania usługi w postaci zbudowania strony www, serwisu, aplikacji czy animacji w cenę usługi nie jest wliczone uzupełnianie o zawartość oraz obróbka dostarczonych materiałów.
a) przez zawartość rozumiane są wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, wizualizacje, animacje, animacje 3D, wirtualne spacery, zdjęcia 360, filmy, pliki audio i różnego rodzaju pliki dostarczone przez Usługobiorcę.
b) przez obróbkę rozumie się dostosowanie dostarczonych przez Usługobiorcę materiału do ogólnie panujących zasad w internecie.
2. Zawartości nie wykonuje Usługodawca, zawsze jest dostarczana przez Usługobiorce.

§2 Koszty uzupełniania i obróbki dostarczonych materiałów

1. Koszt uzupełniania wynosi 200 zł netto za stronę/podstronę. Przez stronę/podstronę rozumie się każdą kartę, w której nastąpiła zmiana linku w przeglądarce.
2. Koszt obróbki dostarczonych materiałów wynosi 100 zł netto za roboczogodzinę grafika i 150 zł netto za roboczogodzinę programisty.
3. W przypadku uzupełnienia/dodawania mieszkań/domów/lokali na stronę stawka za dodanie pojedynczego mieszkania/domu/lokalu wynosi 30 zł netto.

§3 Dostosowanie strony do urządzeń mobilnych – RWD

1. Strona, serwis, aplikacja czy animacja są optymalizowane do urządzeń mobilnych (RWD) tylko jeżeli jest to uwzględnione w specyfikacji/zamówieniu.
2. RWD obejmuje tylko rozdzielczości urządzeń, które na dany moment programowania były dostępne na rynku. Optymalizacja pod wszystkie nowe urządzenia z innymi rozdzielczościami, będzie wyceniana indywidualnie.
3. RWD jest optymalizowany głównie pod trzy rodzaje rozdzielczości:
a) do 1024 px
b) do 720 px
c) do 320 px

§4 Postanowienie końcowe

1. Wszelkie koszty mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnych ustaleń między stronami.

2. W przypadku braku porozumienia co do wysokości dodatkowego wynagrodzenia, Usługodawcy przysługuje prawo do oddania strony www, serwisu, aplikacji czy animacji na pierwotnie ustalonych warunkach lub odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.

3. Serwer/hosting/CRM jest dzierżawiony dla Zamawiającego w ramach wykonania usługi jako Subskrypcja.

4. Za dane trzymane, przesyłane na serwerze w ramach danej Subskrypcji odpowiada Zamawiający.

5. Wykonawca nie przetwarza ani nie posiada dostępu do Danych Osobowych przesyłanych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:
– za pomyłki, zaniedbania, pominięcia lub uchybienia ze strony Zamawiającego, nie zastosowania się do zaleceń Wykonawcy
– zatrzymanie usługi o której mowa w Załączniku nr 1 z powodu nie opłacenia należności rozpowszechnianie i nielegalne używanie hasła
– za migrację strony www, aplikacji, CRMa do innego środowiska,
– za zmiany wprowadzone do strony www, aplikacji, CRMa przez osobę inną niż Wykonawcę,
– za spadek zysków z powodu funkcjonowania lub nie funkcjonowania, używania lub nie używania  Strony www, aplikacji, CRMa lub informacji, które się tam znajdują lub powinny się znajdować,
– za nielegalne włamanie osoby trzeciej na serwer www, stronę www, aplikację, CRM
– za treści, informacje, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, dane dostępne na stronie www, dane osobowe przesyłane, umieszczane, rozpowszechniane, gromadzone, eksploatowane, aktualizowane przez Zmawiającego.
– za szkody pośrednie rozumiane jako wszelkie szkody nie będące bezpośrednim i wyłącznym rezultatem częściowej lub całkowitej usterki usługi dostarczonej przez Wykonawcę, w szczególności za szkody handlowe, utratę zamówień, naruszenia renomy, dobrego imienia, jakiekolwiek problemy handlowe, utratę korzyści lub Klientów

7. Zamawiający oświadcza Wykonawcy, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie (własności intelektualnej) na wszystkich polach eksploatacji do przesyłanych na serwer w ramach utworzonej subskrypcji wszelkich materiałów i nie naruszają one praw osób trzecich.

8. Zamawiający działa jako jednostka niezależna i sam ponosi ryzyko swojej działalności. Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie materiały, treści i dane osobowe przesyłane, rozpowszechniane lub gromadzone informacje, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza dane osobowe, których to Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych (ADO).
9. Zamawiający zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych, praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw autorskich, prawa do patentów czy firmy. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje wszystkie zobowiązania prawne wynikające z świadczonych przez siebie usług. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia prawa przez Zamawiającego.
10. Zamawiający jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za hasła i identyfikatory/loginy dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu.

 

11. Akceptując niniejszy regulamin, oświadczam iż zapoznałem się z Polityką Informacyjną i Polityką Prywatności