790-398-298

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1.Pani Ewa Świderska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „4DLight” EWA ŚWIDERSKA (dalej: Firma) przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych.

2.Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1, dalej jako: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018.1000) mają charakter danych osobowych.

3.Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności.

4.W serwisach prowadzonych przez firmę 4DLight Ewa Świderska szczególną uwagę koncentrujemy na zasadach poszanowania oraz respektowania praw Użytkowników, w tym prawa do ochrony prywatności.

5.Polityka Prywatności przedstawiona w poniższym tekście ma na celu przedstawienie zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych, jakie zostały wdrożone przez firmę 4DLight Ewa Świderska.

6.Wszystkie serwisy prowadzone przez firmę 4DLight Ewa Świderska gromadzą i przetwarzają dane osobowe, w oparciu o następujące zasady przetwarzania danych, z równoczesnym zachowaniem minimum jednego warunku ich przetwarzania.

7.Istnieje możliwość zapisania jednego lub większej liczby plików cookies na komputerze użytkownika (tzw. urządzeniu końcowym), w trakcie przeglądania serwisu firmy 4DLight Ewa Świderska, zgodnie z konfiguracją przeglądarki.

8.Firma 4DLight Ewa Świderska może zamieszczać pliki cookies w prowadzonych serwisach. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania, jakie został zawarte w poniższym tekście.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:

zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;

dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;

minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;

prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;

ograniczony czas przechowywania danych;

integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO została spełniona tj.

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Pani Ewa Świderska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „4DLight” EWA ŚWIDERSKA, NIP: 7271444913. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. ul. Obywatelska, nr 128/152, lok. 7, 94-104, poczta Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: e.swiderska@4dl.pl.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Wszystkie dane osobowe pozyskiwane w trakcie użytkowania serwisów firmy 4DLight Ewa Świderska, wykorzystywane będą dla następujących celów:

a) obsługa konta użytkownika;

b) działania marketingowe, w tym pozyskanie oraz utrzymanie klienta;

c) sprzedaż oferowanych produktów i usług;

d) wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenie badań, analiz i statystyk;

e) związanych z czynnościami zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa;

f) archiwizacja;

g) dochodzenie ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) oraz odszkodowań;

h) udzielanie odpowiedzi na otrzymywane pisma oraz wnioski, w tym dotyczące toczących się postępowań;

i) wypełnienie obowiązku prawnego, jaki ciąży na firmie 4DLight Ewa Świderska.

Przetwarzanie danych osobowych następuje następnie w celu zawarcia i realizacji umowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak również i w celu dochodzenia roszczeń.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan dobrowolnie w chwili zawarcia umowy lub też w chwili wypełnienia formularza kontaktowego, mającego na celu przedstawienie przez Firmę swojej oferty przygotowanej dla Państwa. Przetwarzamy także dane osobowe uzyskane od Pani/Pana w trakcie świadczenia naszych usług, wykonywania umowy. Jednocześnie należy wskazać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości świadczenia przez Firmę na Pani/Pana rzecz usług czy też prezentacji oferty oraz zawarcia konkretnej umowy ze Firmą. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

Firma gromadzi dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email, PESEL.

1. Dane zbierane w trakcie rejestracji

Niektóre funkcjonalności, jakie zapewniane są przez nasze serwisy wymagają przeprowadzenia rejestracji użytkownika. W takiej sytuacji zostaniesz poproszony o wskazanie loginu oraz hasła, jakie umożliwią Ci korzystanie z naszych serwisów. Na potrzeby serwisów firmy 4DLight Ewa Świderska zostaniesz także poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

2. Dane zbierane w sposób automatyczny

W trakcie przeglądania serwisów firmy 4DLight Ewa Świderska, automatycznie gromadzone są dane, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, z jakiej korzystasz, nazwa domeny, a także typ systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat pobieranych danych znajdziesz w materiałach dotyczących plików cookie.

Firma nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa oraz Firmy. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przez Firmę przechowywane przez czas trwania umowy oraz okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu zawartych umów, do momentu ich przedawnienia. Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez czas świadczenia przez Firmę usług oraz obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, jednakże maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub upływu terminów wskazanych przez właściwe przepisy prawa.

W zakresie oferowania (marketingu) usług, w tym dostarczania kompleksowej informacji gospodarczej o oferowanych przez Firmę usługach Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody.

W przypadku nie zawarcia umowy Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych Firmie danych osobowych.

Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednakże następować to będzie o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, w związku z:

a) wykonywaniem czynności związanych z serwisami społecznościowymi, a także z wykorzystaniem wtyczek i pozostałych narzędzi wykorzystywanych w obrębie serwisów takich jak: Facebook, Google+, Twitter itd.;

b) użyciem narzędzi analitycznych, a także służących do anonimowego śledzenia zachowań użytkowników, takich jak Google Analytics;

c) użytkowaniem platform reklamowych, które pozwalają pozyskać środki na utrzymanie serwisów internetowych (w tym Google AdWords).

Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google LLC oraz Microsoft Corporation, zgodnie z art. 45 RODO, w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Firmie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące, w tym tak zwani Procesorzy w związku z realizacją czynności w imieniu Firmy, na jej zlecenie, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne, jakie mogą prowadzić postępowanie na zlecenie Firmy oraz podmioty dostarczające media niezbędne do świadczenia usług Firmy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą zostać również sądy i inne organy w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych z Firmą umów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Firma może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w przedmiotowej polityce.

Serwisy 4DLight Ewa Świderska wykorzystują sprawdzone systemy służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a tym samym:

a) profilowanie przeprowadzane jest w oparciu o pozyskane dane, w szczególności dane dotyczące świadczenia usług, a także informacje pochodzące z plików cookies (w tym dane transmisyjne oraz ustalające lokalizację);

b) profilowanie wywiera bezpośredni wpływ na przesyłane do Ciebie informacje marketingowe oraz oferty, zgodnie z Twoimi preferencjami.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Strona internetowa Firmy korzysta z plików cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy strony w czasie jej przeglądania.

Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:

a) nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;

b) unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;

c) terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);

d) wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.

Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:

a) rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;

b) stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;

c) przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.

Wszyscy użytkownicy serwisów Firmy mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: ChromeFirefoxOperaEdgeInternet Explorer.

Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.

W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12, a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.

Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem firmy 4DLight Ewa Świderska są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma 4DLight Ewa Świderska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie polityki prywatności, poprzez publikację nowej treści na firmowej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w polityce prywatności oznaczane będą datą.